We are a team!
 
Click on the thumbnails above for pictures of the current group.

People
Head: 
Pro. SongPing Liang liangsp@hunnu.edu.cn
Senior Staff: 
Pro. JinYun Xie  
Pro. XianChun Wang  
Pro. Ping Chen  
Pro. ShaoHai Hu  
Assoc. Pro. XiongZhi Zen  
Assoc. Pro. YuCheng Xiao  
Assoc.Pro Menlin Cao  
Support Staff: 
Assistant ChengYang Xiao  
Assistant WeiJun Hu  
Assistant MeiChi Wang  
Lector Rui Cao  
Lector Zhen Liu  
ChunHua Zeng  
PhD Students: 
ZhongHua Liu  
LiJun Zhang  
YiSong Liu solonye@163.com
Zhi Liao  
ChunHua Yuan  
Ying Ling  
Xia Xiong  
XuanWen Li lixuanwen861@sohu.com
QuanYuan He hqyone@hotmail.com
Xing Tang tangxing1980@yahoo.com
JinJun Chen  
LiangPi Jiang  
Masters Degree Students: 
TeiYang Zhou  
LongJun Dai  
Jiang Li  
HongYong Xu  
Xi'e Wang  
XiaoHui Liu  
Ling Zhang  
Jing Chao caojinggood@126.com
JunXian Lu  
Jia Cao  
QiHui Jing  
YaLan Sun  
Xia Feng  
Jing Yang  
JiXian Xiong  
ShuiMing Li  
MeiChun Deng  
XiaoFang Jia  
YingJuan Wei  
Yan Chen  
Fang Kuang  
TingTing Sheng  
Dong Xu  
XiaoXu Yang  
JianYing Shen  
Er Meng  
Li Peng  
Xuan Luo  
XingCan Deng  
Yong Lin  
XingFeng Yin  
    
 
 
About Us | Contact | News | People | Research| Useful links
Copyright 2005 Protein Chemistry & Proteomics Laboratory